cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
24 máj

V pondelok 22. mája utorok 23. mája 2017 na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove prebehla  ústna forma internej časti maturitných skúšok pred komisiami z jednotlivých maturitných predmetov. Na škole pracovalo 11 predmetových komisii a to  zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka,  nemeckého jazyka, matematiky, geografie, občianskej náuky, chémie, biológie, fyziky, informatiky a dejepisu.  V týchto uvedených dňoch teda končiace ročníky pracovne ukončili svoju štvorročnú misiu na škole a čaká ich už skutočné  začlenenie do reality života. Blahoželáme našim už bývalým žiakom k úspešnému zvládnutiu poslednej najdôležitejšej prekážky na škole a zároveň im prajeme aby snáď najdlhšie prázdniny v doterajšom štúdiu využili na regeneráciu síl tak, aby s elánom a v plnom zdraví zvládali ďalšie povinnosti už na vysokých školách a v osobnom živote.

17 máj

Mladí zdravotníci

Napísal(a)
Zverejnené v Novinky

16. mája 2017 sa uskutočnilo územné kolo družstiev prvej pomoci mladých Slovenského červeného kríža. Súťaže sa už tradične  zúčastnila aj naša škola s dvomi družstvami pod vedením Mgr. Anežky Frankovej. A aj keď sme neobhájili minuloročné 1. a 3.  miesto, naše súťažiace družstvá majú perspektívu, lebo boli zostavené zo žiakov 1. a 2. ročníkov. 3. miesto obsadilo družstvo zložené zo žiakov  2. ročníka: M. Prosbová, B. Ančočik, S. D. Bombár, C. Keruľ-Kmec, D. Rinik a Š. Puci. Z 1. ročníka sa súťaže zúčastnili: A. Lacková, D. Jakabová, V. Hudecová, E. Semanová, Š. Ančočik a V. Vančo. K dosiahnutým  výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že svoje vedomosti a zručnosti z tejto oblasti budú vedieť v prípade potreby využiť aj v praxi. 

Na 12.máj 2017 naši štvrtáci zrejme skoro nezabudnú. Tento májový deň bol totiž posledným vyučovacím, aj keď už slávnostným dňom, keď prišli do svojej školy. Žiaci 3. ročníkov pre nich pripravili krátky, ale milý program s občerstvením. Po dojemnej rozlúčke a odovzdaní pomyselného žezla tretiakom sa maturanti vybrali na   tradičnú obchôdzku po  všetkých triedach na škole. Takto sa  prostredníctvom piesni a podaním rúk či dotykom pier rozlúčili so svojimi mladšími nasledovníkmi. Slávnostná rozlúčka vyvrcholila spoločnou liturgiou v chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove za účasti o. protopresbytera, ale aj duchovných otcov a zároveň rodičov lúčiacich sa žiakov.  Slová o. Milana, duchovného správcu školy boli tentokrát adresované najmä maturantom a veríme, že dopadli na úrodnú pôdu, lebo o ich pravdivosti sa presvedčia všetci žiaci v nasledujúcich rokoch. Po liturgii bola krátka rozlúčka spojená s poďakovaním zo strany maturantov svojim spolužiakom, pedagogickému zboru a ostatným zamestnancom cirkevného gymnázia. Po tejto rozlúčke previedol riaditeľ školy  ocenenie najúspešnejších žiakov a pripomenul všetky významnejšie úspechy, ktoré títo žiaci počas štyroch rokov strávených na cirkevnom gymnáziu dosiahli. Ukončenie samotnej  rozlúčky bolo po spoločnom slávnostnom  obede v reštaurácii Mladosť. Prianie úspešného zvládnutia maturitných skúšok a osobných úspechov v nastavajúcom živote bolo vyslovené z úst všetkých prítomných na adresu lúčiacich sa žiakov. Tak nech sa tieto priania naplnia vrchovatou mierou.  

 

Výsledky prijímacieho konania za 2. termín, konaného dňa 11.5.2017 nájdete na odkaze:

https://cgymtv.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=2

09 máj

Výsledky prijímacieho konania z dňa 9.5.2017 nájdete na nižšie uvedenom odkaze:

https://cgymtv.edupage.org/text/?text=text/text7&subpage=1

05 máj

Legenda hovorí, že keď sv. Peter odchádzal pred Nerovým prenasledovaním z Ríma, stretol svojho Pána. Na otázku „Quo vadis, Domine?“ dostal odpoveď: „Keď ty opúšťaš moje ovečky, idem sa ja sám dať do Ríma ukrižovať znovu.“ A Peter sa vrátil a podstúpil mučenícku smrť.

My, žiaci, učitelia a priaznivci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sme Rím prišli navštíviť už za úplne inej spoločenskej situácie. Prišli sme do Ríma, do sídla pápežov, nástupcov spomínaného Petra, ktorí už viac ako 2000 rokov stoja na čele katolíckej cirkvi. Rím patrí medzi jedno z najstarších miest, je plné vzácnych sakrálnych pamiatok a dýcha  históriou. Je veľmi atraktívnym miestom pre turistov, ale hlavne pre kresťanov. Stal sa hlavným mestomTalianskav roku 1870 a bol prvým mestom sveta, ktoré dosiahlo populáciu 1 milión obyvateľov. V Ríme sa nachádza 280 fontán a 900 kostolov... a takto by sme mohli pokračovať, stačí uviesť snáď to najznamejšie, že všetky cesty vedú do Ríma a že je večným mestom. Aj naša cesta - púť v dňoch medzi 28.4. – 2.5.2017 smerovala do Ríma z príležitosti nedávného výročia školy a vryje sa nám do pamäti hádam do konca života.

Naše zážitky sú neopisateľné, slová sú len slabým odvarom vznešenosti a hmotného i duchovného bohatstva, ktorým mesto žije. Vatikánské múzea sú toho dôkazom. Nachádzajú sa tu rôzne umelecké i pápežské zbierky od doby renesancie, etruská kultúra a umenie, egyptská kultúra a umenie, rímske a grécke umenie, pohanská a kresťanská kultúra a umenie. A kdesi na vrchole je azda sixtínska kaplnka s freskou „Stvorenie Adama“. 

Spoločne sme obdivovali  Baziliku sv. Petra, ktorou nás previedol náš bývalý absolvent momentálne pôsobiaci v Ríme Jarko Lajčiak.  Bazilika sv. Petra je najslávnejšia a najviac navštevovaná svätyňa na svete a trvalo 120 rokov, kým ju dokončili. Veľký dojem v nás zanechala aj návšteva Baziliky Panny Márie Väčšej – Baziliky  Santa Maria Maggiore, lebo na  tomto mieste bolo v roku 867 udelené pápežom Hadriánom II. slávnostné povolenie používania staroslovenčiny ako štvrtého bohoslužobného jazyka. Boli sme pri  hrobe  sv. Cyrila v  bazilike Sv. Klementa, či v bazilike Sv. Petra v okovách, kde sa nachádza známa socha Mojžiša. Precitili sme sv. liturgiu v Rusikume spoločne  o. Martinom Miňom, rodákom z neďalekých  Sečoviec, kde sa pripravujú seminaristi na svoje povolanie. Nikdy nezabudneme na múdre a poučné myšlienky, ktoré nám venoval  arcibiskup  a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ pri homílii v ich priestoroch. Vrcholom duchovného obrodenia všetkých nás – účastníkov púte  bola spoločná  modlidba na majestátnom námestí pri bazilike sv. Petra s pápežom Františkom, keď mnohým z nás slzy dojatia zvlhčili tvár.  Tieto zážitky a spomienky ešte stále doznievajú v našich mysliach.

Pred našimi očami však v Ríme bežal aj filmový pás zo svetských dejín. Panteón so svojím kruhovým otvorom s priemerom deväť metrov - jediným zdrojom prirodzeného svetla, Benátske námestie, celý staroveký Rím, španielské schody, fontána di Trevi( každú noc sa z tejto fontány vytiahne zhruba 3000 eur, ktoré sú  darované katolíckej charite), fontána štyroch riek, Konštantínov oblúk a mnoho iných historických pamiatok. A na osobitnom stupni slávne Koloseum so svojím proroctvom, ktoré v 8. storočí vyslovil Beda Venerabilis: „Kým stojí Koloseum, bude stáť Rím. Keď padne Koloseum, padne Rím. A keď padne Rím, padne aj svet“.

Tak teda stoj Koloseum, veríme, že sa do Ríma ešte vrátime, lebo až tu sme zistili, čo všetko je možné vidieť, vedieť a duchovne precítiť. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na  úspešnej realizácii tejto púte.  

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964