cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

V posledných troch ročníkoch krajského kola Olympiády ľudských práv stredných škôl získali prvenstvo zástupcovia len  jednej  školy – Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa Trebišov. Víťazstvo teda od XVIII. ročníka putuje vďaka našim talentovaným žiakom Mirke Nechtilovej(bývala absolventka) a Jozefovi Andrejovi do Trebišova. Hodiny spoločnej usilovnej činnosti a odborných  konzultácii nášho študenta Jozefa a gestora pre túto súťaž PaedDr. Dávida Dzamu priniesli svoje ovocie a Jozef ohbhájil minuloročné prvenstvo. Okrem postupu na celoslovenské kolo potešil víťaza aj bonus navyše – navšteva sídla OSN v Ženeve. Obidvom ďakujeme za skvelú reprezentáciu, úprimne blahoželáme  a veríme v úspech aj na celoslovenskej úrovni.     

Spevaví študenti nášho gymnázia od počiatku sa zúčastňujú na tejto súťaži, ktorá je stanovená pre katolícke gymnázia a stredné školy.  Prebieha v štyroch kategóriách – I. náboženská pieseň (sólo), II. ľudová pieseň (sólo), III. moderná pieseň  (sólo), IV. duá.  

Dňa 21. 11. 2017 bol už 14. ročník, ktorý slávnostne otvoril Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a zároveň slávil sv. omšu v kostole uršulínok. Po slávnosti všetkých súťažiacich povzbudil k úspešným výkonom a k tomu im udelil arcibiskupské požehnanie.

Postupne sme sa presunuli do priestorov Historickej radnice, kde nás čakal uvítací tím a ďalšie inštrukcie. Zistili sme poradie súťažných vystúpení, zasadli na svoje miesta, čakali na pozvanie jednotlivých interpretov a sledovali ich výkony. Každý zo súťažiacich mal veľmi dobre prepravený šansón a samozrejme aj naše študentky Dominika a Sofia  nás nenechali v blamáži.

Po krátkej prestávke prišla rada na vyhlásenie výsledkov súťaže a oceňovanie, ktoré sme s napätím očakávali. To všetko  na starosti mala odborná porota, ktorá sledovala každého súťažiaceho.  Medzi niekoľkými víťazmi šťastie sa usmialo aj na nás, keď sme počuli oznam:  „Druhé miesto v náboženskej piesni sa udeľuje Sofii Zorvanovej s piesňou Mária Magdaléna  -  prosím ťa, odpusť mi“. Zavládol veľký potlesk a radosť všetkých prítomných. Po prevzatí diplomu, ocenení a gratuláciách  všetci účastníci sa presunuli na spoločný obed.

Víťazke Sofii Zorvanovej srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v nasledujúcich súťažiach. Dominike, Benjamínovi a Timejke ďakujeme za pekné prezentovanie nášho gymnázia.

Tešíme sa opäť o rok.

Autor článku: sr. Šebastiána

Vynikajúcu správu nám prinieslo posledné hodnotenie škôl na celoslovenskej úrovni.  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už po tretíkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL).

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice  podľa tohto nezávislého hodnotenia poskytlo pridanú hodnotu vo vzdelávaní z uvedeného predmetu nad úrovňou očakávania. Naša škola, ako jedna z 539 slovenských stredných škôl, tak získala ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelávaniu žiakov z povinného maturitného predmetu SJL. Dozvedeli sme sa, že príspevok ku vzdelávaniu našich žiakov bol počas štyroch rokov ich vzdelávania na našom cirkevnom gymnáziu ako sme už uviedli „nad úrovňou očakávania“. Pridaná hodnota bola spracovaná na základe dát za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili našu strednú školu v rokoch 2015, 2016 a 2017. Dostali sme sa do vybranej skupiny 7 gymnázií na Slovensku, ktoré sa môžu tešiť zo známky najvyššej kvality počas hodnotených rokov. 

Dosiahnuté výsledky nás teda oprávňujú tvrdiť, že to nie vecou náhody, ale naopak dôsledkom systematickej a cielenej práce na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj kvalitným prepájaním  medzipredmetových či prierezových vzťahov a súvislostí všetkých   učiteľov našej cirkevnej školy. Toto ocenenie nás nesmierne teší, ale aj zaväzuje k pokračovaniu v náročnosti tak zo strany učiteľov ako aj žiakov. 

doplňujúce info:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1888312_zoznam-25-strednych-skol-ktore-dokazu-naucit-viac-ako-sa-od-nich-ocakava 

20 október

V celej Európe pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v týždňoch pred a po 26. septembri prebieha celé spektrum podujatí. Konajú sa prednášky, konferencie, rozhlasové a televízne programy, súťaže a mnohé ďalšie aktivity.

 Aj žiaci a učitelia Cirkevného gymnázia v Trebišove si uvedomujú dôležitosť znalostí cudzích jazykov pre život mladých ľudí. Náš spôsob zapojenia sa k tomuto dňu bol aj pri slávení sv. liturgií. Postupne, počas štyroch po sebe nasledujúcich piatkov odzneli vybrané časti liturgii v cudzích jazykoch, ktoré sa na škole aktívne vyučujú. 29. septembra  zaznel Otčenáš – VATER UNSER v jazyku nemeckom a postupne aj čítania a evanjelium bolo v anglickom, talianskom a ruskom jazyku. Takýmto neformálnym spôsobom sme si deň jazykov pripomenuli viackrát a našim cieľom je to robiť každodenne prostredníctvom vzdelávania.

Ďakujeme všetkým žiakom školy, duchovnému otcovi Milanovi a učiteľom jednotlivých cudzích jazykov za sprostredkovanie účastí na takto obohatených liturgiách.

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa v tomto šk. roku môže hrdiť tým, že všetky cudzie jazyky, ktoré sa v škole vyučujú ( ANJ, NEJ, TAJ, FRJ, RUJ), sa vyučujú aj prostredníctvom zahraničných lektorov, ktorí rozšírili rady pedagógov tejto školy. Výučba cudzích jazykov prebieha v príslušnom jazyku a žiaci tak majú jedinečnú možnosť spoznať sprostredkovane inú krajinu, jej špecifiká, konverzovať v cudzom jazyku a aj načúvať tento jazyk  počas celej vyučovacej hodiny.

16 október

Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa na pôde MsKS v Trebišove pod gesciou ÚPSVaR a mesta Trebišov, uskutočnila Burza   informácií, tzv. workshop o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 2018/2019.

Akcia bola prioritne určená žiakom 9. ročníkov základných škôl v našom regióne. Naše gymnázium na nej zastupovali učitelia a lektori cudzích jazykov pôsobiaci na našej škole. Bc. Joseph Becar, M.A Miriam Fogarty, Mgr. Dávid Mazár a za prírodovedné predmety RNDr. Jana Partilová a študenti všetkých ročníkov (Simona Žaludeková, Soňa Mrázová, Megi Oravkinová, Ondrej Megela, Timea Kašeľáková, Ondrej Marcinčák, Števko Puci, Ema Žaludeková, Baška Ferenčíková, Lenka Mitrová, študenti 2.roč. Lydka Oravkinová, Zuzka Mrázová, Robo Pajunk, Števo Ančočik, Paťa Zajacová, Paťo Partila a Jakub Bodnár), ktorí z pohľadu žiaka prezentovali výchovno-vzdelávací proces, školské a mimoškolské aktivity ako aj realizované projekty a činnosti na podporu osobného rastu každého žiaka.

Naše gymnázium predstavilo na tomto podujatí aktivity, ktoré realizuje na hodinách cudzích jazykov prostredníctvom lektorov a budúcim študentom stredných škôl náš tím predstavil rozmanité aktivity v anglickom, talianskom a nemeckom jazyku. Skvelá atmosféra vzájomnej diskusie len dokazuje, že informácie sa dajú podávať aj takýmto zaujímavým a efektívnym spôsobom a sme veľmi radi , že sme dokázali čo najlepšie a najjednoduchšie priblížiť činnosť a atmosféru štúdia na našom gymnáziu.

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964