cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej
07 október

Piatok 7. október 2016  bol dňom, keď si  v mestskom parku v Trebišove zmerali sily chlapci  a dievčatá stredných škôl v okresnom  kole v cezpoľnom behu. Reprezentantom  našej školy sa podarilo obsadiť medailové umiestnenia.

V kategórii družstiev si obidve naše družstvá vybojovali zhodne 2. miesta. Potešilo víťazstvo Michaely Petrovej a 3. miesto Radoslava Gibu v súťaži jednotlivcov. Družstvo dievčat okrem víťazky tvorili Vanesa Bajuszová a Viktória Belková. U chlapcov to zase boli ešte Ondrej Megela a Samuel Soták.
K dosiahnutému úspechu všetkým  našim reprezentantom  blahoželáme!

04 október

V sobotu 1. 10. 2016 sa uskutočnilo metodicko-formačné stretnutie s programom fatimskej soboty v Klokočove určené  pedagogických a nepedagogických zamestnancov a žiakom cirkevných škôl a školských zariadení. Aj naše cirkevné gymnázium sa ho zúčastnilo a využilo možnosť duchovného stretnutia s ostatnými cirkevnými školami našej eparchie ako aj prezentácie školy. Stretnutie vyvrcholilo archijerejskou sv. liturgiou s molebenom k Presvätej Bohorodičke, kde vladyka Milan opäť zdôrazňoval úlohu učiteľov cirkevných škôl pri správnom  formovaní našich žiakov a upozorňoval na úskalia tohto dôležitého poslania. Jeho podnetné slová nás utvrdili o  opravdivom zmysle neľahkej práce dnešného učiteľa.

30 september

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

v utorok 4. októbra 2016 sa o 16.00 hod. uskutoční celoškolské plenárne zasadnutie ZRŠ Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

Po skončení plenárneho zasadnutia bude program pokračovať  triednymi aktívmi.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Začiatok  školského roka už klope na dvere. Práve preto informujeme žiakov našej školy a rodičov o ich činnosti.   V pondelok 5.9.2016 o 8:30 začínate vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme o 10,00 hod. sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur. Na slávnostnú liturgiu srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov našej školy, aby sme spoločne vykročili do nového školskéh roka.

Stáva sa už tradíciou, že pred odchodom na dovolenky máme duchovnú obnovu. Tohto roku sme absolvovali  v dňoch 30. 6. – 1. 7. 2016 púť milosrdenstva do Poľska, keď sme navštívili z príležitosti roka milosrdenstva práve severných susedov,  kde sa chystá v priebehu mesiaca júl aj sám pápež František na Svetové dni mládeže. Cieľom našej púte boli aj niektoré z miest, ktoré pápež absolvuje . Na jednotlivých zastávkach ( Ludzmierz – Bazilika Matky Božej Ludzmierskej – Kráľovnej Podhalia, Wadovice – múzeum  Jána Pavla II. , susediaci farský kostol Panny Márie, kde bol poľsky pápež pokrstený, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Wawelská katedrála, celým názvom Katedrálnabazilikasvätého Stanislava a svätého Václava a nakoniec Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki ) sme si uvedomili, že naplno platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Tieto majestátne budovy precitnuté hlbokým kresťanstvom v nás zanechali nezabudnuteľný dojem upevnený účasťou na svätých liturgiách a omšiach v jednotlivých chrámoch. Silným zážitkom bola osobná prítomnosť každého z nás na  korunke milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, z ktorého sa táto modlitba rozšírila do celého sveta. Pekným vyvrcholením našej púte bola svätá liturgia, ktorú odslúžili duchovní otcovia Dušan  a Tomáš v ukrajinskej kaplnke  ako poďakovanie za možnosť spoločne navštíviť tieto nádherné miesta. Naše poďakovanie patrí aj cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove, ktorá nás priala po tieto dva duchovne prežité dni medzi seba a tvorili sme jednotné spoločenstvo so spoločným cieľom – duchovne sa povzbudiť, aby sme mohli úspešnejšie zvládať nástrahy každodenných životných skúšok. 

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla je nepochybne najočakávanejším a najobľúbenejším sviatkom žiakov nášho gymnázia. Tento sviatok je totiž zároveň aj posledným školským dňom. Na našej škole má sled činnosti v tento deň už zaužívanú postupnosť, keď najprv sa uskutočňujú triednické hodiny, kde triedni učitelia okrem celkového hodnotenia života triedy, odovzdajú žiakom ich výsledky práce premietnuté do známok na vysvedčení. Po triednických hodinách nasledovalo bilancovanie za celú školu z úst riaditeľa školy pre všetkých žiakov a pedagógov školy. Neodmysliteľnou súčasťou je pochvala a odmena  najlepších a najaktívnejších žiakov, ktorí svojimi rôznorodými aktivitami výborne reprezentujú školu a šíria jej dobré meno. Tohto roku okrem klasických knižných poukážok pribudli aj športové. Ocenených žiakov uvádzame: Miroslava  Nechtilová (3. roč.), Monika Puciová (3. roč.), Štefan Puci (1. roč.), Mária Ceľuchová (1. roč. ), družstvo chlapcov školy v hádzanej - Dávid Bók ( 1. roč. ), Radoslav Giba(aj za bežecké preteky), Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš, Miloš Uriga a Dávid Leško (všetci 2. roč.),  Alexandra Bombárová(3. roč.), Stanislava Jacková (3. roč.),  Magdaléna Oravkinová (2. roč.),  Ondrej  Marcinčák (2. roč.),   Eva Kovaľová(2. roč.),   Natália Lajošová (1. roč.),  Simona Žaludeková (2. roč.). Riaditeľ školy spomenul menovite aj ďalších žiakov školy, ktorí sa podieľali na dosiahnutých úspechoch, ale vyzdvihol najmä účasť 10 žiakov na krajskom kole SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti). V závere vytkol aj nedostatky, ktoré sa vyskytli v prístupe niektorých jedincov, ale zároveň aj vyjadril nádej v zmenu prístupu k plneniu si svojich povinností a následné zlepšenie.  Po tejto časti  sa žiaci so svojím pedagogickým dozorom  presunuli do gréckokatolíckeho chrámu v Trebišove, kde sa  spoločne so žiakmi Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta  zúčastnili slávnostnej liturgie. Prihovoril sa nám  vladyka Milan, ktorý pripomenul život slávených apoštolov a práve cez ich životnú púť apeloval na vytváranie správnych postojov, ale aj uplatňovanie zásad viery a hlbokú ľútosť pri prípadných prešľapoch. Zdôraznil, že lepším riešením je prinavrátiť sa na správnu cestu a nehľadieť na okľuky, ktoré sme tiež nevedomky, či vedome absolvovali.  Všetkým našim žiakom, ale aj žiakom  cirkevných a ostatných škôl, ako aj ich všetkým  zamestnancom prajeme požehnané prežitie prázdnin a dovoleniek naplnené načerpaním nových síl.  

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964