cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Začiatok  školského roka už klope na dvere. Práve preto informujeme žiakov našej školy a rodičov o ich činnosti.   V pondelok 5.9.2016 o 8:30 začínate vo svojich triedach. Po úvodných inštrukciách Vašich triednych profesorov sa všetci spolu presunieme do Chrámu Zosnutia Prevätej Bohorodičky, kde spolu so študentami Cirkevnej strednej odbornej školy a Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  budeme o 10,00 hod. sláviť sv. liturgiu, ktorú bude slúžiť vladyka Milan Chautur. Na slávnostnú liturgiu srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov našej školy, aby sme spoločne vykročili do nového školskéh roka.

Stáva sa už tradíciou, že pred odchodom na dovolenky máme duchovnú obnovu. Tohto roku sme absolvovali  v dňoch 30. 6. – 1. 7. 2016 púť milosrdenstva do Poľska, keď sme navštívili z príležitosti roka milosrdenstva práve severných susedov,  kde sa chystá v priebehu mesiaca júl aj sám pápež František na Svetové dni mládeže. Cieľom našej púte boli aj niektoré z miest, ktoré pápež absolvuje . Na jednotlivých zastávkach ( Ludzmierz – Bazilika Matky Božej Ludzmierskej – Kráľovnej Podhalia, Wadovice – múzeum  Jána Pavla II. , susediaci farský kostol Panny Márie, kde bol poľsky pápež pokrstený, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Wawelská katedrála, celým názvom Katedrálnabazilikasvätého Stanislava a svätého Václava a nakoniec Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki ) sme si uvedomili, že naplno platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Tieto majestátne budovy precitnuté hlbokým kresťanstvom v nás zanechali nezabudnuteľný dojem upevnený účasťou na svätých liturgiách a omšiach v jednotlivých chrámoch. Silným zážitkom bola osobná prítomnosť každého z nás na  korunke milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, z ktorého sa táto modlitba rozšírila do celého sveta. Pekným vyvrcholením našej púte bola svätá liturgia, ktorú odslúžili duchovní otcovia Dušan  a Tomáš v ukrajinskej kaplnke  ako poďakovanie za možnosť spoločne navštíviť tieto nádherné miesta. Naše poďakovanie patrí aj cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove, ktorá nás priala po tieto dva duchovne prežité dni medzi seba a tvorili sme jednotné spoločenstvo so spoločným cieľom – duchovne sa povzbudiť, aby sme mohli úspešnejšie zvládať nástrahy každodenných životných skúšok. 

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla je nepochybne najočakávanejším a najobľúbenejším sviatkom žiakov nášho gymnázia. Tento sviatok je totiž zároveň aj posledným školským dňom. Na našej škole má sled činnosti v tento deň už zaužívanú postupnosť, keď najprv sa uskutočňujú triednické hodiny, kde triedni učitelia okrem celkového hodnotenia života triedy, odovzdajú žiakom ich výsledky práce premietnuté do známok na vysvedčení. Po triednických hodinách nasledovalo bilancovanie za celú školu z úst riaditeľa školy pre všetkých žiakov a pedagógov školy. Neodmysliteľnou súčasťou je pochvala a odmena  najlepších a najaktívnejších žiakov, ktorí svojimi rôznorodými aktivitami výborne reprezentujú školu a šíria jej dobré meno. Tohto roku okrem klasických knižných poukážok pribudli aj športové. Ocenených žiakov uvádzame: Miroslava  Nechtilová (3. roč.), Monika Puciová (3. roč.), Štefan Puci (1. roč.), Mária Ceľuchová (1. roč. ), družstvo chlapcov školy v hádzanej - Dávid Bók ( 1. roč. ), Radoslav Giba(aj za bežecké preteky), Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš, Miloš Uriga a Dávid Leško (všetci 2. roč.),  Alexandra Bombárová(3. roč.), Stanislava Jacková (3. roč.),  Magdaléna Oravkinová (2. roč.),  Ondrej  Marcinčák (2. roč.),   Eva Kovaľová(2. roč.),   Natália Lajošová (1. roč.),  Simona Žaludeková (2. roč.). Riaditeľ školy spomenul menovite aj ďalších žiakov školy, ktorí sa podieľali na dosiahnutých úspechoch, ale vyzdvihol najmä účasť 10 žiakov na krajskom kole SOČ (stredoškolskej odbornej činnosti). V závere vytkol aj nedostatky, ktoré sa vyskytli v prístupe niektorých jedincov, ale zároveň aj vyjadril nádej v zmenu prístupu k plneniu si svojich povinností a následné zlepšenie.  Po tejto časti  sa žiaci so svojím pedagogickým dozorom  presunuli do gréckokatolíckeho chrámu v Trebišove, kde sa  spoločne so žiakmi Cirkevnej základnej školy sv. Juraja a Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta  zúčastnili slávnostnej liturgie. Prihovoril sa nám  vladyka Milan, ktorý pripomenul život slávených apoštolov a práve cez ich životnú púť apeloval na vytváranie správnych postojov, ale aj uplatňovanie zásad viery a hlbokú ľútosť pri prípadných prešľapoch. Zdôraznil, že lepším riešením je prinavrátiť sa na správnu cestu a nehľadieť na okľuky, ktoré sme tiež nevedomky, či vedome absolvovali.  Všetkým našim žiakom, ale aj žiakom  cirkevných a ostatných škôl, ako aj ich všetkým  zamestnancom prajeme požehnané prežitie prázdnin a dovoleniek naplnené načerpaním nových síl.  

Tak ako po minulé roky aj tohto roku sme si pripomenuli patróna našej školy sv. Jána Krstiteľa odpustovou slávnosťou, ktorej vyvrcholením bola archijerejská  svätá liturgia. Odpustový deň mal pre nás tradične sviatočnú atmosféru ktorú nám prišli spríjemniť žiaci cirkevnej ZUŠ svätej Cecílie. Hudobnú skupina Spirit ponúkla k tejto slávnosti priliehavé  piesne, ktorým predchádzalo duchovné slovo o. Maroša Rinika. Otec Maroš presne pomenoval pálčivé problémy súčasného sveta, osobitne   mladých ľudí, ale čo je dôležitejšie, dal aj námety na správne postoje a  riešenia, ako ich zvládať. Za pomerne krátky časový úsek v svojich slovách obsiahol veľké množstvo múdrych poznatkov z ktorých mladí poslucháči môžu čerpať . Po tejto hudobno – slovnej pasáži žiaci očakávali príchod vladyku Milana s pozvanými duchovnými otcami a vzácnymi hosťami, ktorí svojou osobnou účasťou zvýraznili výnimočnosť osobnosti  sv. Jána Krstiteľa v kresťanských dejinách. Vladyka Milan zaujal pozornosť  všetkých prítomných na liturgii svojimi nadčasovými myšlienkami. Osobitne vyzýval žiakov školy cez konkrétne životné situácie a cez konkrétne osobnosti, aby si volili správnu, aj keď niekedy neľahkú  cestu a také  životné vzory, ktorých činy nezapadnú prachom zabudnutia, ale budú živé aj pre budúce generácie.  Slová sa vrývali hlboko do sŕdc prevažne mladého osadenstva a aj keď miestami boli až mrazivo pravdivé, zanechávali  svoju výraznú stopu. Je na týchto mladých ľuďoch ako z týmito skúsenosťami, ktoré dostali prostredníctvom myšlienok vladyku Milana,  naložia. Odpustová slávnosť sa vydarila a my vyjadrujeme všetkým zainteresovaným veľkú vďaku za spoločne zvládnutú oslavu.     

Posledné športové vystúpenie (7. 6. 2016) v tomto školskom roku našich chlapcov v hádzanárskej hale v Košiciach sa nieslo na víťaznej vlne. Chlapci zabojovali a odniesli si z vyvrcholenia dlhodobých športových súťaži v hádzanej zaslúžene 1. miesto. Vo finálovom zápase zdolali po úpornom boji  Športové gymnázium Košice a potvrdili, že ich dobré výsledky počas celého roka nie sú dielom náhody, ale kvalitných výkonov podložených tvrdým tréningom a ich športovým nadaním. O výbornú reprezentáciu školy, ale aj mesta Trebišov sa zaslúžili: v poli - Dávid Bók ( 1. roč. ), Radoslav Giba, Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš a brankári - Miloš Uriga a Dávid Leško (všetci 2. roč.). Chlapcom ďakujeme, úprimne gratulujeme a veríme, že takéto zloženie družstva ich predurčuje na získavanie ďalších športových úspechov a osobného športového napredovania. 

23. a 24. máj 2016 sa nezmazateľne zapíše do pamäte našich žiakov, ktorí počas týchto dní úspešne zavŕšili stredoškolské štúdium ústnou maturitnou skúškou. 12 skúšobných komisii si pozorne vypočulo odpovede všetkých žiakov a po zrelom uvážení a zhodnotení predvedených výkonov konštatovalo úspešné zvládnutie potiahnutých tém u všetkých maturantov. Boli to dva pomerne namáhavé dni pre všetkých aktérov na obidvoch stranách pomyselnej učiteľskej katedry. Ako to už býva, niektoré odpovede pohladili po duši, niektoré mohli byť určite lepšie, samotný život však preverí najdôslednejšie ako sú maturanti pripravení obstáť v neľahkých skúškach, ktoré sú pred nimi. 

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964