cgymtv

www.cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

cgymtv.edu.sk

Čítať Ďalej

Tak ako po minulé roky aj tohto roku sme si pripomenuli patróna našej školy sv. Jána Krstiteľa odpustovou slávnosťou, ktorej vyvrcholením bola archijerejská  svätá liturgia. Odpustový deň mal pre nás tradične sviatočnú atmosféru ktorú nám prišli spríjemniť žiaci cirkevnej ZUŠ svätej Cecílie. Hudobnú skupina Spirit ponúkla k tejto slávnosti priliehavé  piesne, ktorým predchádzalo duchovné slovo o. Maroša Rinika. Otec Maroš presne pomenoval pálčivé problémy súčasného sveta, osobitne   mladých ľudí, ale čo je dôležitejšie, dal aj námety na správne postoje a  riešenia, ako ich zvládať. Za pomerne krátky časový úsek v svojich slovách obsiahol veľké množstvo múdrych poznatkov z ktorých mladí poslucháči môžu čerpať . Po tejto hudobno – slovnej pasáži žiaci očakávali príchod vladyku Milana s pozvanými duchovnými otcami a vzácnymi hosťami, ktorí svojou osobnou účasťou zvýraznili výnimočnosť osobnosti  sv. Jána Krstiteľa v kresťanských dejinách. Vladyka Milan zaujal pozornosť  všetkých prítomných na liturgii svojimi nadčasovými myšlienkami. Osobitne vyzýval žiakov školy cez konkrétne životné situácie a cez konkrétne osobnosti, aby si volili správnu, aj keď niekedy neľahkú  cestu a také  životné vzory, ktorých činy nezapadnú prachom zabudnutia, ale budú živé aj pre budúce generácie.  Slová sa vrývali hlboko do sŕdc prevažne mladého osadenstva a aj keď miestami boli až mrazivo pravdivé, zanechávali  svoju výraznú stopu. Je na týchto mladých ľuďoch ako z týmito skúsenosťami, ktoré dostali prostredníctvom myšlienok vladyku Milana,  naložia. Odpustová slávnosť sa vydarila a my vyjadrujeme všetkým zainteresovaným veľkú vďaku za spoločne zvládnutú oslavu.     

Posledné športové vystúpenie (7. 6. 2016) v tomto školskom roku našich chlapcov v hádzanárskej hale v Košiciach sa nieslo na víťaznej vlne. Chlapci zabojovali a odniesli si z vyvrcholenia dlhodobých športových súťaži v hádzanej zaslúžene 1. miesto. Vo finálovom zápase zdolali po úpornom boji  Športové gymnázium Košice a potvrdili, že ich dobré výsledky počas celého roka nie sú dielom náhody, ale kvalitných výkonov podložených tvrdým tréningom a ich športovým nadaním. O výbornú reprezentáciu školy, ale aj mesta Trebišov sa zaslúžili: v poli - Dávid Bók ( 1. roč. ), Radoslav Giba, Jakub Seman, Ondrej Megela, Adam Obrin, Peter Girman, Gabriel Vereš a brankári - Miloš Uriga a Dávid Leško (všetci 2. roč.). Chlapcom ďakujeme, úprimne gratulujeme a veríme, že takéto zloženie družstva ich predurčuje na získavanie ďalších športových úspechov a osobného športového napredovania. 

23. a 24. máj 2016 sa nezmazateľne zapíše do pamäte našich žiakov, ktorí počas týchto dní úspešne zavŕšili stredoškolské štúdium ústnou maturitnou skúškou. 12 skúšobných komisii si pozorne vypočulo odpovede všetkých žiakov a po zrelom uvážení a zhodnotení predvedených výkonov konštatovalo úspešné zvládnutie potiahnutých tém u všetkých maturantov. Boli to dva pomerne namáhavé dni pre všetkých aktérov na obidvoch stranách pomyselnej učiteľskej katedry. Ako to už býva, niektoré odpovede pohladili po duši, niektoré mohli byť určite lepšie, samotný život však preverí najdôslednejšie ako sú maturanti pripravení obstáť v neľahkých skúškach, ktoré sú pred nimi. 

25 máj

23. mája sme mali možnosť vyskúšať si , ako prebiehajú prednášky, cvičenia či laboratórne merania  z pohľadu samotných študentov v rámci podujatia , ktoré organizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Chlapci 2. ročníka Miloš Uriga, Ondrej Marcinčák, Rudolf Hajdu a Jozef Andrej boli z témy „Tvorba hry pre mierne pokročilých programátorov“  nadšení a zo samotnej aktivity ešte viac . Ďalšia skupinka  má takisto pozitívne ohlasy na prednášku „Naučte sa prezentovať“. Okrem toho, že sa dozvedeli mnoho praktických informácií o soft skills ,mali ich možnosť priamo využiť aj v praxi pred porotou a publikom. Soňa Mrázová a Simona  Žaludeková svoju prácu na tému „Význam pravopisu SJ v modernej komunikácii“ obhájili skvele, podobne aj Viktória Vyhnalová  tému „Hudba“. Magdaléna Oravkinová výber prednášky „Úvod do Einsteinovej teórie relativity“  neľutuje . Vďaka nej získala nový uhol pohľadu na fyziku , ktorej sa chce venovať aj v budúcnosti. Podobne  aj žiaci Kristián Ranič, Monika Horváthová, Kristína Haľková (2.ročník) a žiaci 3.ročníka Tomáš Kazimír a Dušan Grajcár absolvujúci prednášku na tému „Fyzika na mobilných zariadeniach“ si rozšírili svoje vedomosti. Katarína Michalková a Eva Kovaľová sa zúčastnili prednášky  „Svetlo ako zdroj energie pre rastliny“. 

Na záver celý deň hodnotíme ako veľmi obohacujúci, a určite by sme si ho zopakovali ešte  skôr, ako sa staneme študentmi vysokých škôl.

Autor :Soňa Mrázová ( 2.ročník) 

16 máj

Tak trocha symbolický 13. máj 2016 bol oficiálne posledným vyučovacím dňom našich končiacich tried štvrtého ročníka. Slávnostné chvíle posledného dňa v škole ozvláštnila atmosféra, na príprave ktorej sa podieľali hlavne študenti 3. ročníka svojím programom a malým občerstvením. Krátko na to sa k slovu dostali aj lúčiaci sa maturanti  prostredníctvom tradičnej obchôdzky po škole s gitarou a piesňami. Vyvrcholenie tohto významného dňa však predstavovala slávnostná liturgia v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú viedol košický eparcha, vladyka Milan. Dojemné a poučné boli slová kázne z jeho úst, ktoré sa dotýkali uvedomovania si pravých hodnôt života, ktorý pred maturantmi otvára svoju náruč. Svojimi slovami vyvolal silné emócie, ktoré v dušiach prítomných vytvárali pomyselné značky na púti životom, to ako ich dokážu používať ukáže len čas. Po liturgii bola krátka rozlúčka a ocenenie najúspešnejších žiakov prevedené riaditeľom  školy, ako aj poďakovanie zo strany maturantov svojim spolužiakom a pedagogickému zboru cirkevného gymnázia.

Milé ukončenie samotnej  rozlúčky bolo po spoločnom slávnostnom  obede.  Osobné  podanie rúk  vladyku Milana s každým prítomným žiakom bolo spojené so želaním úspešného zvládnutia skúšky dospelosti ako  aj želaním osobných úspechov v budúcom živote. 

Fotodokumentácia: Michal Keruľ - Kmec

13 máj

11. mája sa uskutočnilo územné kolo družstiev prvej pomoci mladých Slovenského červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci zo šiestich stredných škôl okresu Trebišov. Našu školu reprezentovali súťažiaci v dvoch družstvách pod vedením Mgr. Anežky Frankovej a obidve veľmi úspešne.

Víťazné družstvo v zložení : Marianna Vašková, Miroslava Nechtilová, Stanislava Jacková, Slávka Kutná, Viktória Eliášová, Alexandra Bombárová.

Družstvo, ktoré obsadilo tretie miesto vytvorili: Tomáš Kazimír, Magdaléna Prosbová, Benjamín Ančočik, Samuel Dávid Bombár, Benjamín Demko a Cyril Keruľ-Kmec,

K dosiahnutému výsledku všetkým súťažiacim blahoželáme a osobitne ďakujeme členom víťazného družstva za vzornú reprezentáciu školy!

roundcube

Najnovšie články

Kontakt

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

M. R. Štefánika 9
075 01 Trebišov
Košický kraj
Slovenská republika
+421 56 672 53 33
+421 904 738 963
+421 904 738 964